Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство „ЕСКО-РІВНЕ” (Код ЄДРПОУ 32744984, індекс 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул.Буковинська, 3) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 20 квітня 2017р. о 10.30 год., місце проведення зборів: 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, 1 поверх, кабінет голови правління. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 13.04.2017 р. о 10.30 год. Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 2017 р. з 10.00 год. до 10.30 год. з наступним проектом Порядку денного:

 1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови зборів, секретаря чергових загальних  зборів акціонерів.
 3. Звіт Голови правління про господарську діяльність ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” у 2016 році та затвердження результатів господарської діяльності товариства за рік. Затвердження балансу товариства за 2016 рік.
 4.  Про розподіл прибутку за 2016 рік.
 5.  Про виплату дивідендів за 2016 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства „ЕСКО-РІВНЕ” – суб’єкта малого підприємництва (тис.грн)

Найменування показника
звітний період попередній період
Усього активів 9526,0 10772,5
Основні засоби 8876,9 9782,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 434,5 498,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 162,6 474,9
Нерозподілений прибуток 480,9 376,2
Власний капітал 8481,4 9902,8
Статутний капітал 267,5 267,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 206,4 136,2
Чистий прибуток (збиток) 104,7 34,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 107 107
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 30 34

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами чергових загальних акціонерів у приймальні товариства за адресою: 33027, м.Рівне, вул. Буковинська, 3, 1 поверх, у робочі дні ( з понеділка по четвер з 14.00 год. до 17.00 год. ), телефон для довідок (0362) 460-220, 460-218. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами являється юрисконсульт ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” Тригубець Л.А.

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.