Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство „ЕСКО-РІВНЕ” (надалі – „Товариство”), місцезнаходження якого: індекс 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів 18 квітня 2018р. о 14.30 год., місце проведення зборів: 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, 1 поверх, кабінет Голови правління. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів – 12.04.2018р. о 14.30год. Реєстрація учасників зборів відбудеться 18 квітня 2018р. з 14.00год. до 14.30год.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 

  1. Обрання Лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

1.1. Обрати Лічильну комісію чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариствау наступному складі:

- Голова комісії: Нечипорик Віктор Володимирович

- Член комісії: головний бухгалтер ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” Кондрай Світлана Ігорівна

1.2. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії, сформованої рішенням Наглядової ради від 12.04.2018 року.

  1. Обрання Голови зборів, секретаря чергових загальних  зборів акціонерів Товариства.

2.1.Обрати Головою чергових річних Загальних зборів Товариства  – Володька Миколу Миколайовича.

2.2.Обрати Секретарем чергових річних Загальних зборів Товариства  – Тригубець Людмилу Адамівну.

  1. Звіт Голови правління про господарську діяльність ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” у 2017 році та затвердження результатів господарської діяльності Товариства за рік. Затвердження балансу Товариства за 2017 рік.

3.1. Затвердити звіт голови правління Товариства за 2017 рік та результати господарської діяльності Товариства за звітний рік. Затвердити баланс Товариства за 2017 рік.

  1. Про розподіл прибутку за 2017 рік.

4.1. У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році дивіденди не нараховувати.

  1. Про схвалення вчинення значного правочину.

5.1. Надати згоду на укладання договору постачання (купівлі-продажу) природного газу з ПАТ „Національна акціонерна компанія  „Нафтогаз України” (в тому числі будь-якої іншої газопостачаючої компанії) з 1 квітня 2018 року до 06.04. 2019 року.

5.2. Надати згоду на укладання договору купівлі-продажу з метою продажу підвального приміщення, що належить Товариству за адресою м.Рівне, вул.Буковинська, 3 (секція 6, площею 254,1 кв.м.).

5.3. Уповноважити Голову правління Весельську Ніну Іванівну на підписання вказаних вище договорів від імені ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ”.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.esco-rivne.org

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України „Про акціонерні товариства”, у приміщенні приймальні товариства за адресою: 33027, м.Рівне, вул. Буковинська, 3, 1 поверх, у робочі дні ( з понеділка по четвер з 09.00 год. до 17.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) ), а в день проведення Загальних зборів  – також у місці їх проведення. Телефон для довідок (0362) 460-220, 460-218. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами являється юрисконсульт ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” Тригубець Л.А.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для  реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає  107 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 107  шт.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства „ЕСКО-РІВНЕ” – суб’єкта малого підприємництва за 2016-2017 р.р. (тис.грн.)

 

 

Найменування показника

період
звітний попередній
Усього активів 9318,1 9526,0
Основні засоби 7952,0 8876,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 422,9 434,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 894,8 162,6
Нерозподілений прибуток 153,1 480,9
Власний капітал 7199,7 8481,4
Статутний капітал 267,5 267,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1608,0 206,4
Чистий прибуток (збиток) -327,8 104,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 107 107
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 34 30