Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

       Приватне акціонерне товариство „ЕСКО-РІВНЕ” (Код ЄДРПОУ 32744984, індекс 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 20 квітня 2015р. о 10.30 год., місце проведення зборів: 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, 1 поверх, кабінет голови правління. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 14.04.2015р. о 10.30год. Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 2015р.з 10.00 год. до 10.30 год.

з наступним Порядком денним:

  1. Обрання голови зборів, секретаря зборів та лічильної комісії.
  2. Звіт голови правління про господарську діяльність ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” у 2014 році та затвердження результатів господарської діяльності товариства за рік.
  3. Звіт Ревізійної комісії товариства. Затвердження балансу товариства за 2014 рік, а також звіту і висновків Ревізійної комісії.
  4. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
  5. Про виплату дивідендів за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства „ЕСКО-РІВНЕ” за 2014 рік – суб’єкта малого підприємництва (тис.грн.)

 

 

Найменування показника

період
звітний попередній
Усього активів 12701,2 21540,5
Основні засоби 11172,1 19901,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 432,5 675,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1087,8 858,4
Нерозподілений прибуток 423,1 14,4
Власний капітал 11481,9 20288,0
Статутний капітал 267,5 267,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 438,9 1162,7
Чистий прибуток (збиток) 408,7 0,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 107 107
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 32 30

 Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами чергових загальних акціонерів у приймальні товариства за адресою: 33027, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, 1 поверх, у робочі дні ( з понеділка по четвер з 14.00 год. до 17.00 год. ), телефон для довідок (0362) 460-220, 460-218. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами являється юрисконсульт ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” Тригубець Л.А. Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

 

Голова правління                                                   Весельська Н.І.