Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

         Приватне акціонерне товариство „ЕСКО-РІВНЕ” (Код ЄДРПОУ 32744984, індекс 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 10 березня 2016р. о 10.30 год., місце проведення зборів: 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, 1 поверх, кабінет голови правління. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 03.03.2016р. о 10.30год. Реєстрація учасників зборів відбудеться 10 березня 2016р.з 10.00 год. до 10.30 год.Порядок денний:

  1. Обрання голови зборів, секретаря зборів та лічильної комісії.
  2. Звіт голови правління про господарську діяльність ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” у 2015 році та затвердження результатів господарської діяльності товариства за рік.
  3. Звіт Ревізійної комісії товариства. Затвердження балансу товариства за 2015 рік, а також звіту і висновків Ревізійної комісії.
  4. Про розподіл прибутку за 2015 рік.
  5. Про виплату дивідендів за 2015 рік.
  6.    Про попереднє схвалення значного правочину.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства „ЕСКО-РІВНЕ” за 2015 рік – суб’єкта малого підприємництва (тис.грн.)

 

 

Найменування показника

період
звітний попередній
Усього активів 10783,2 12701,2
Основні засоби 9783,4 11172,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 503,4 432,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 474,9 1087,8
Нерозподілений прибуток 376,2 423,1
Власний капітал 9911,5 11481,9
Статутний капітал 267,5 267,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 138,2 438,9
Чистий прибуток (збиток) 34,9 408,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 107 107
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 34 32

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами чергових загальних акціонерів у приймальні товариства за адресою: 33027, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, 1 поверх, у робочі дні ( з понеділка по п’ятницю з 14.00 год. до 17.00год. ), телефон для довідок (0362) 460-220, 460-218. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами являється юрисконсульт ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” Тригубець Л.А. Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.