Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство „ЕСКО-РІВНЕ” (Код ЄДРПОУ 32744984, індекс 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 17 жовтня 2016р. о 14.30 год., місце проведення зборів: 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, 1 поверх, кабінет голови правління. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – 10.10.2016р. о 14.30год. Реєстрація учасників зборів відбудеться 17.10. 2016р.з 14.00 год. до 14.30 год. з наступним Порядком денним:

  1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
  2. Обрання Голови зборів та секретаря Загальних зборів.
  3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв’язку із приведенням у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.
  4. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції:

-         Положення про Виконавчий орган (Правління);

-         Положення про Наглядову раду;

-         Положення про Загальні збори.

  1. Про дострокове припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії Товариства.
  2. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
  3. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства (шляхом кумулятивного голосування).
  4. Затвердження умов цивільно-правових договорів на здійснення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання вказаних договорів від імені Товариства.
  5. Попереднє схвалення значного правочину.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами позачергових загальних акціонерів у приймальні товариства за адресою: 33027, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, 1 поверх, у робочі дні ( з понеділка по четвер з 14.00 год. до 17.00год. ), телефон для довідок (0362) 460-220, 460-218.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: esco-rivne.org.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами являється юрисконсульт ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” Тригубець Л.А. Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.